קבלת רישיון לעסק בהתאם לחוק רישוי עסקים

קבלת רישיון לעסקחוק רישוי עסקים משנת תשכ"ח-1968 קובע על פי הגדרתו כי קיימת חובה בקבלת רישיון לעסק בהתאם לחוק הרישוי, כשמטרת הרישיון הינה, בין היתר, שמירת בריאותו, ביטחונו, איכות חייו ובטיחותו של התושב.

רישיון העסק בא, למעשה, להבטיח שאכן ננקטו כל האמצעים המתאימים להפעלתו התקינה של בית העסק. צו רישוי לעסקים שהוצא בשנת תשנ"ה-1995 מגדיר את רשימת העיסוקים שעבורם יש לקבל רישיון.

העיסוקים מסווגים בעשר קטגוריות שביניהם כלולים עיסוקים הנוגעים למזון, מים ופסולת, בריאות, חקלאות ובעלי חיים. מומלץ לבדוק את רשימת העסקים המצריכים רישיון באגף רישוי עסקים הפועל מטעם הרשות המקומית הרלוונטית בטרם ננקטת כל פעולה לפתיחת/שינוי בעסק.

 

בקשת רישיון לעסק במקרים של שינויים בבית העסק


חשוב להבהיר כי על פי חוק רישוי עסקים נדרשים בעלי עסקים להגיש בקשת רישיון לעסק גם במקרים בהם מתוכננים שינויים כגון צמצום או תוספת שטח, שינויים בתכנית העסק, שינוי בעלות, פרישה או תוספת של שותף, העברת הבעלות, שינוי שם בית העסק אצל רשם החברות וכיוצא בזה.

 

יישנם מספר גופים שעסקים טעוני רישוי נדרשים לקבל את אישורם לצורך הפעלת העסק, כאשר חלק מהגורמים הללו הינם גורמי רישוי עירוניים כגון תברואה, מים וביוב, וכן הוועדה לתכנון ובניה, יחידת הנדסה וכדומה, בעוד שחלק מהגורמים הינם כאלו שפועלים בחסות הממשלה כמו משרד הבריאות, משרד החקלאות, משטרת ישראל, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה ועוד, בהתאם לסוג העסק.

 

רישיון לעסק


ההליך להנפקת רישיון לעסק הינו מורכב ומסועף, וכרוך בפנייה לאגף לרישוי עסקים ברשות המוניציפאלית לקבלת מידע מקדים המתייחס לדרישות הספציפיות בהתאם לסוג העסק. בשלבים הבאים נדרש היזם להכין תכנית לעסק בהתאם לחוק התכנון והבנייה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות, ולהגיש את התכנית כשהיא מאושרת וחתומה ע"י מהנדס בניין ומצורפת לבקשה לקבלת רישיון עסק ומסמכים נלווים נוספים.

 

כשהבקשה לרישיון נוגעת לבית אוכל מכל סוג או שהעסק משיק לתחום המזון, אזי הרישיון מותנה במגוון תקנות והנחיות נוספות, וההמלצה היא להסתייע כבר בשלבי התכנון באנשי מקצוע המתמחים במתן ייעוץ לענף המזון.

אחת מן החברות המתמחות בתחום בטיחות המזון היא חברת ביולב בע"מ המספקת מעטפת שירותים רחבה בכל הקשור לבטיחותו של המזון, לרבות הכנת תכניות לבית העסק והתנהלות מול הגורמים הרלוונטיים ברשויות המקומיות.